Досвід

Кваліфікація
Освіта вища, закінчив природничий факультет Полтавського державного педагогічного інституту у 1996 р., спеціальність – учитель хімії та біології.
Педагогічний стаж – 23 роки, вища кваліфікаційна категорія, звання “Учитель-методист” .

Концепція
У сучасному буремному світі, де панують інформаційні технології, педагоги не повинні відставати від своїх учнів, а навпаки – йти на крок попереду своїх вихованців, передбачати зміни у завтрашньому дні. 

Науково-методична тема
"Використання інтернет-технологій на уроках біології".

Засоби і методи реалізації науково-методичної теми:
· Інтернет-технології;
· компютерне тестування на різних етапах навчального процесу, в т.ч. он-лайн тестування;
· створення мультимедійних презентацій (текстові, слайдові, відео- та аудіо);
· встановлення міжпредметних звязків, наголос на прикладній стороні проблеми;
· створення комфортної психологічної обстановки  у спілкуванні;
· створення та популяризація серед колег веб-портфоліо вчителя.

Опис досвіду

Використання інтернет-технологій на уроках біології

     Відомо, що освіта - один з головних інститутів соціалізації особистості. Комп’ютеризація суспільства, розвиток ефективних інформаційних технологій, стрімке зростання ролі та значення інформації в сучасному світі спричинили зміни інформаційної складової розвитку науки, соціального життя, сфер виробництва. Перехід суспільства до інформаційної епохи свого розвитку висуває в якості однієї з основних задач, що стоять перед системою шкільної освіти, задачу формування основ інформаційної культури майбутнього фахівця. У сучасних умовах потрібно підготувати школяра до швидкого сприйняття й обробки інформації, яка надходить, успішно її відображати і використовувати.
      Біологія – це один із тих навчальних предметів, у вивчені якого надзвичайно важливу роль відіграє комп’ютерна підтримка й особливо застосування мультимедійних технологій, що забезпечує ефективне формування в учнів цілісного уявлення сучасної природничо-наукової картини світу, роль і місце людини в природі, вироблення у школярів ключових компетенцій, яких потребує сучасне життя. Використання нових педагогічних технологій у навчально-виховному процесі дозволяє мені, як вчителю, реалізувати свої педагогічні ідеї, представити їх увазі колег і одержати оперативний відгук, а учням дає можливість самостійно вибирати освітню траєкторію - послідовність і темп вивчення тем, систему тренувальних завдань і задач, способи контролю знань.
       Працюючи над науково-методичною темою «Використаня інтернет-технологій на уроках біології», я намагаюсь використовувати для підготовки та проведення уроків біології сучасних технологій з використанням глобальної мережі Інтернет. Зручність і гнучкість гіпертекстового представлення матеріалу, оперативний доступ до інформації, незалежно від місця перебування вчителя чи учня, висока оперативність оновлення та інші переваги інтернет-технологій дозволяють швидко поширювати їх у навчальному середовищі.
      Одна з найважливіших інтернет-технологій, над якою я працюю – це створення власного веб-портфоліо, як сучасного інструменту відображення професійної компетентності та ефективності діяльності педагога. Сьогодні серед прогресивних вчителів портфоліо завойовує все більшу популярність, і стає необхідним та обов’язковим для педагогів, які підвищують свій професійний рівень, намагаються йти в ногу з часом.
      Яка ціль створення портфоліо? У вчителя має бути якесь "досьє успіхів", в якому відображається все цікаве, що відбувається в його житті. Головне призначення портфоліо - продемонструвати найбільш значущі результати практичної діяльності для оцінки своєї професійної компетенції, такі як реалізовані проекти, участі в олімпіадах і конкурсах, проведені педагогом заходи, уроки, дослідження. Портфоліо дозволяє мені проаналізувати, узагальнити і систематизувати результати своєї роботи, об'єктивно оцінити свої можливості і спланувати дії з подолання труднощів і досягненню більш високих результатів. Друге важливе призначення портфоліо - це альтернативна форма оцінки професіоналізму та результативності моєї роботи при проведенні експертизи на відповідність заявленої кваліфікаційної категорії.
       Веб-портфоліо – сторінка опублікована в Інтернеті, де документи, мультимедіа об’єднані за допомогою гіперпосилань. Таке портфоліо може бути розміщене як на відповідному освітньому веб-ресурсі, так і на особистому сайті чи блозі вчителя. Гіпертекстова технологія побудови веб-ресурсу дозволяє легко і швидко переміщатися по портфоліо. Комунікативна спрямованість веб-ресурсів дозволяє здійснювати інформаційну взаємодію з колегами, батьками чи учнями. Це найбільш зручна, прогресивна форма портфоліо у сучасній педагогіці.
       Переглянувши існуючі веб-портфоліо вчителів в Інтернеті, я побачив, що єдиної структури не існує і кожен автор створює такий ресурс, який він вважає за потрібне. Але якщо веб-портфоліо є загальнодоступним проектом, то повинні існувати певні вимоги до структури та наповнення цих ресурсів.
       Ґрунтуючись на власному досвіді, я рекомендую колегам створювати слідуючі розділи веб-портфоліо:
-         Загальні відомості про вчителя.
-         Освіта.
-         Трудовий і педагогічний шлях.
-         Підвищення кваліфікації.
-         Відзнаки.
-         Результати педагогічної діяльності.
-         Науково-методична діяльність.
-         Позаурочна діяльність з предмету.
-         Кабінет – творча лабораторія вчителя.
-         Контакти.
-         Захоплення.
       Найпростішим і найзручнішим онлайн-сервісом для створення  веб-портфоліо є конструктор блогів www.blogger.com від компанії Google.
        Одним із методів оцінювання рівня компетентності учнів на уроках біології є проведення тестування за допомогою ІКТ. Досить цікавим і перспективним методом контролю знань на моїх уроках біології є он-лайн тестування навчальних досягнень учнів.
       Тестування - це спосіб визначення рівня знань і вмінь учня за допомогою спеціальних тестових завдань, яке здійснюється у формі самостійного діалогу учня з комп'ютером у присутності вчителя, або без нього, з можливістю запам'ятовування результатів тестування.
       На уроках біології використовую різні види тестування: поточне, тематичне та контрольне. Поточні тестування проводжу на уроках з використанням електронних програм по біології. Підсумкове тематичне тестування організовую по закінченню теми, або іншого чітко визначеного фрагменту навчального етапу, наприклад, семестру, модулю, або по закінченні навчального року. Результати тестування є підставою для отримання учнем підсумкової, або поточної оцінки з певної теми.      
      Для організації тестування існує велика кількість різноманітного програмного забезпечення. Але переважна більшість тестових програм передбачають оцінювання учнів «oф-лайн», тобто тестування відбувається на комп’ютері на якому встановлений засіб тестування. Такий спосіб організації комп’ютерного оцінювання не завжди є зручним. Для проведення дистанційного навчання, он-лайн олімпіад, диференціації домашніх завдань, здачі окремих тем невстигаючими учнями, доцільно застосовувати більш прогресивний метод тестування – «он-лайн». Цей метод не передбачає встановлення програмного забезпечення на компютерах. Весь процес створення, налаштування тестів та проведення тестування відбувається у мережі Інтернет.
       Під час підготовки тестів я використовую готові тести з різних джерел, або створюю їх самостійно. Кращим випадком є самостійне створення тестів бо я підлаштовую їх під своє календарне планування, вивчені теми, види робіт, тощо. Під час розробки цього виду діяльності з учнями я дотримуюсь обов’язкових правил розробки тестів:
-         тест повинен бути валідним;
-         тест повинен мати необхідний і достатній рівень складності;
-         тест повинен бути об'єктивним і надійним;
-         тест повинен бути репрезентативним;
-         тест повинен бути значимим і дискримінант ним;
-         тест повинен бути достовірним, науковим, несуперечливим.
       Для проведення тестування у мережі Ітернет я застосую он-лайн систему тестування Тесторіум.
       Тесторіум – це одна з найкращих, безкоштовних он-лайн систем по створенню тестів та проведення тестування, призначена для вчителів (викладачів) і учнів (студентів) будь-яких навчальних закладів. Розроблена харківськими спеціалістами та розміщена за адресою в Інтернеті: http://www.testorium.net/
      Основна мета створення цієї системи - полегшити роботу вчителя та надати учням можливість самостійно перевірити свої знання, в тому числі і готовність до ЗНО, в он-лайн режимі.
        Як учитель я можу:
-         самостійно створювати тести зі свого предмета, використовуючи п'ять типів тестових завдань;
-         налаштовувати доступ до тестів певній групі користувачів;
-         приєднатися до існуючих тестів, подавши заявку адміністратору;
-         надавати іншим вчителям — користувачам виконувати окремі дії в своїх тестах;
-         бачити результати тестування кожного зі своїх учнів за умови їх реєстрації в системі при вході;
-         отримувати статистичні дані за результатами тестування певної групи за певний час;
-         перевірити свої тести на якість і відповідність правилам тестології;
-         економити свій час на перевірку знань учнів;
-         коригувати процес навчання, спираючись на результати тестування;
-         мати додаткові бали при підвищенні кваліфікації за рахунок використання ІКТ;
      Досить цікавою інтернет-технологією, яку я періодично використовую на уроках біології є он-лайн відеозвязок.
      Ще не давно засоби відеозв’язку через Інтернет були чимось фантастичним, але зараз у всьому світі вони широко використовуються для дзвінків з родичами чи друзями закордон, проведення відеоконференцій чи ділових зустрічей на відстані, організації дистанційного навчання.
      Для підготовки і проведення уроків, дистанційного заняття найкраще мені імпонує програма для он-лайн відеозвязку Skype. Для колективного використання Skype у класі з проектуванням зображення на мультимедійний екран чи дошку, я використовую спрямовану на учнів високоякісну камеру з автофокусом та вбудованим мікрофоном. Для відтворення звуку застосовую акустичні колонки. Для індивідуального спілкування з учасниками навчально-виховного процесу найкраще підходить ноутбук чи планшет, де всі засоби для відозв’язку вже вбудовані.
      У своїй діяльності я використовую програмний продукт Skype для проведення:
-         дистанційного навчання;
-         відеозвязку на уроці з іншими вчителями чи спеціалістами;
-         індивідуального чат-заняття.
      Досить ефективним інтернет-засобом у моїй діяльності є хмарні технології, адже з їх допомогою тепер не обов'язково всюди носити з собою флешку, чи прив’язувати свою діяльність до одного комп’ютера. Зараз свої файли я  зберігаю віддалено в хмарних сховищах.
      Хмарні сервіси передбачають віддалене зберігання, обробку та використання інформації на зовнішніх серверах постачальників послуг через мережу Інтернет.
      Суть хмарних технологій полягає в наступному:
-         ви можете не мати ніяких програм на своєму комп'ютері, а мати тільки вихід в Інтернет;
-         хмарні технології дозволяють економити на придбанні, підтримки, модернізації ПО і устаткування;
-         віддалений доступ до даних у хмарі - працювати можна з будь-якої точки на планеті, де є доступ в мережу Інтернет.
   Як вчитель біології я найчастіше використовую слідуючі хмарні сервіси:
-         Google Drive - з допомогою цього сервісу зберігаю розробки, переглядаю та вбудовую у свій блог та сайт файли різного формату, складаю документи, таблиці, презентації, створю тести, опитування, тощо.
-    Microsoft OneDrive – сервіс, який синхронізується з операційною системою та автоматично завантажує у хмару файли, поміщені у папки OneDrive на особистому комп’ютері, наприклад мультимедійні файли необхідні на уроках біології, особисті розробки.
-         YouTube - відеохостинг, який дає можливість вчителю зберігати власні та переглядати і демонструвати он-лайн відеофайли. Відеоролики по біології, які представлені у цьому сховищі, найширше представлені серед інших предметів. 
-         Google зображення - пошуковий сервіс, який дозволяє мені швидко знайти на інших ресурсах необхідні зображення, які використовую як дидактичний матеріал на уроці або під час виготовлення презентацій.
       Хмарні технології зручні для організації спільної роботи учнів з біології  під час впровадження технології веб-квесту. Я створюю документ чи завдання і надаю доступ до нього учням (за допомогою посилання або за адресами електронної пошти). Школярі індивідуально чи групами працюють над проектом вдома або в школі, наповнюючи документи змістом. У процесі роботи я бачу динаміку процесу та можу прокоментувати будь-які частини документа, щоб учні могли скоригувати його зміст до захисту проекту.
       Цікавим ресурсом для впровадження он-лайн навчання є сервіс ЯКлас.UA, який є ефективним допоміжним інструментом вчителя, учня та батьків та розміщується за адресою: www.yaklas.com.ua. ЯКлас.UA допомагає мені проводити перевірочні, тестові та контрольні роботи, вирішує проблему списування, допомагає проводити діагностику знань учнів, а також заняття в комп'ютерному класі. Система ЯКлас.UA дозволяє працювати на мультимедійній дошці он-лайн, перевіряє роботи учнів та рекомендує оцінку, також вона незамінна при організації дистанційного навчання.
        Корисним засобом для організації практичної діяльності учнів з наявністю обмеженого переліку обладнання кабінету біології є віртуальні лабораторії з демонстрацією он-лайн експериментів. Віртуальні лабораторії моделюють реальне лабораторне середовище і процеси. Це є  навчальним середовищем, в якому учні перетворять свої теоретичні знання в практичні шляхом проведення експериментів. Крім того, віртуальне середовище сприяє увазі і мотивації до навчання, під- тримує дискусію між учасниками навчального процесу. Використання віртуальних лабораторій на уроках біології мені дозволяє:
-   оптимізувати процес викладання;
-   за короткий проміжок часу донести до учнів більш об'ємний матеріал;
-    викликати  інтерес  учнів  до теми (яскраві малюнки,  відеокліпи та голосовий супровід);
 Основні ресурси, які я використовую на своїх уроках для демонстрації віртуальних дослідів:
-    МанЛаб - віртуальна лабораторія центру Малої академії наук manlab.inhost.com.ua;
-    ВіртуЛаб – інтерактивні та лабораторні уроки он-лайн www.virtulab.net.
    Найбільш важливою інтернет-технологією у моїй діяльності є розробка власного біологічного сайту методичного спрямування «Біологія», який можна переглянути за адресою www.biology.com.ua.
     Цей веб-ресурс є помічником у моїй педагогічній діяльності, адже тут розміщена вся необхідна професійна інформація: розклад уроків, плани, нормативні документи, розробки, електронні підручники, наочність у вигляді фотографій, малюнків та відео, тести. Сайт має сучасний дизайн, адаптований під мобільні присторої: смартфони, планшети та зручний у користуванні не тільки для вчителя, а й для учнів. Сайт молодий, але я постійно поповнюю його матеріалами.
    Отже, використання інтернет-технологій на уроках біології дає змогу мені вивести сучасний урок на якісно новий рівень, підвищити статус учителя, розширити можливості ілюстративного супроводу уроку, створювати умови для реалізації різних форм навчання, видів діяльності та ефективної організації контролю знань, умінь і навичок учнів, полегшити і вдосконалити розробку творчих робіт. Для мене, як сучасного вчителя біології мережа Інтернет є фундаментом до саморозвитку та зростання значущості професійної компетентності.

Презентація досвіду

Немає коментарів:

Дописати коментар